Екомакс - опасни отпадъци Управление на опасни отпадъци
Неопасни отпадъци - код и характеристика, събиране, транспортиране до депо, временно съхранение - Опасни отпадъци
Управление на
неопасни отпадъци
Начало / Неопасни отпадъци

Неопасни отпадъци - код и характеристика, събиране, транспортиране, временно съхранение, оползотворяване и обезвреждане

Екипът на opasniotpadaci.com намира подходящото решение за всеки отделен тип отпадък, но също така предлага комплексно управление на неопасните отпадъци, генерирани от клиента ни.

В зависимост от характеристиките и от кода на всеки отпадък, както и в зависимост от количеството на генерираните отпадъци, те се предават за обезвреждане/оползотворяване/ на подходящи депа/инсталации/.
Транспортирането се извършва със специализирана техника и от квалифициран персонал.

При събирането на производствени, на рециклируеми, на битови или на приравнени към битови отпадъци, се използват специализирани контейнери, различни по обем и по характер, съобразени с типа и с количството на отпадъка. В случай на недостиг на собствени на клиента съдове/контейнери/ за събиране на отпадъци, можем да доставим такива и/или да предоставим за ползване необходимото количество.

На територията на клиента можем да разположим и специализирани контейнери за разделно събиране на рециклируеми отпадъци – пластмаса, хартия, стъкло, метал и др., както и да предложим най-добрите изкупни цени за съответната суровина.

При извозването и при товаренето на строителни и на обемни отпадъци, използваме собствена специализирана техника и квалифициран персонал.

Екипът ни може да Ви съдейства при управлението на всички видове отпадъци, описани по свойства и по кодове и изброени в списъка по-долу.

Изброените по-долу отпадъци по кодове, са обявени съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването.

Моля, информирайте се относно следните категории отпадъци, които можем да приемаме за обезвреждане/оползотворяване/ и при желание от Ваша страна се свържете с нас на посочените в "контакти", координати.

+ повече

Списък на отпадъците, които приемаме

+ разгърни таблицата
Код
Вид на отпадъка / наименование
Дейности кодове
Количество (тон/год.)
Произход
1
01
ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОУЧВАНЕ, РАЗКРИВАНЕ, ДОБИВ, ФИЗИЧНО И ХИМИЧНО ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА
 
0
 
2
01 01
Отпадъци от разкриване и добив на полезни изкопаеми
 
0
 
3
01 01 01
отпадъци от разкриване и добив на метални полезни изкопаеми
Т – събиране и транспортиране
10 000
Промишлена и битова дейност
4
01 01 02
отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми
Т – събиране и транспортиране
10 000
Промишлена и битова дейност
5
01 03
Отпадъци от физично и химично преработване на метални полезни изкопаеми
 
0
 
6
01 03 04 *
отпадъци, генериращи киселини, от обогатяване на сулфидни руди
Т – събиране и транспортиране
10 000
Промишлена и битова дейност
7
01 03 05 *
други отпадъци от обогатяване, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране
50 000
Промишлена и битова дейност
8
01 03 06
отпадъци от обогатяване, различни от упоменатите в 01 03 04 и 01 03 05
Т – събиране и транспортиране
10 000
Промишлена и битова дейност
9
01 03 07 *
други отпадъци от физично и химично обогатяване на метални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране
10 000
Промишлена и битова дейност
10
01 03 08
прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 03 07
Т – събиране и транспортиране
10 000
Промишлена и битова дейност
11
01 03 09
червен шлам от производството на алуминиев оксид, различен от отпадъците, упоменати в 01 03 07
Т – събиране и транспортиране
10 000
Промишлена и битова дейност
12
01 03 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране
10 000
Промишлена и битова дейност
13
01 04
Отпадъци от физично и химично преработване на неметални полезни изкопаеми
 
0
 
14
01 04 07 *
отпадъци от физично и химично преработване на неметални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества  
Т – събиране и транспортиране
10 000
Промишлена и битова дейност
15
01 04 08
отпадъчен дребен чакъл/баластра и раздробени скални материали, различни от упоменатите в 01 04 07
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
16
01 04 09
отпадъчни пясъци и глини
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
17
01 04 10
прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 04 07
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
18
01 04 11
отпадъци от преработване на калиеви руди и каменна сол, различни от упоменатите в 01 04 07
Т – събиране и транспортиране
10 000
Промишлена и битова дейност
19
01 04 12
отпадъци от преработване и други отпадъци от промиване и пречистване на полезни изкопаеми, различни от упоменатите в 01 04 07 и 01 04 11
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
20
01 04 13
отпадъци от рязане и дялане на скални материали, различни от упоменатите в 01 04 07
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
21
01 04 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
22
01 05
Промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране
Т – събиране и транспортиране
10 000
Промишлена и битова дейност
23
01 05 04
сондажни течности от промиване със свежа вода и отпадъци от сондиране
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
24
01 05 05 *
промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи нефтопродукти
Т – събиране и транспортиране
50 000
Промишлена и битова дейност
25
01 05 06 *
промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране
10 000
Промишлена и битова дейност
26
01 05 07
промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи барит, различни от упоменатите в 01 05 05 и 01 05 06
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
27
01 05 08
промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи хлориди, различни от упоменатите в 01 05 05 и 01 05 06
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
28
01 05 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
29
02
ОТПАДЪЦИ ОТ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (ОВОЩАРСТВО, ЦВЕТАРСТВО И ГРАДИНАРСТВО), ПРОИЗВОДСТВО НА АКВАКУЛТУРИ, ГОРСКО, ЛОВНО И РИБНО СТОПАНСТВО, ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
 
0
 
30
02 01
Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), горско, ловно и рибно стопанство
 
0
 
31
02 01 01
утайки от измиване и почистване
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
32
02 01 02
отпадъци от животински тъкани
Т – събиране и транспортиране
10 000
Промишлена и битова дейност
33
02 01 03
отпадъци от растителни тъкани
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
34
02 01 04
отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки)
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
35
02 01 06
животински изпражнения, урина и тор (включително използвана слама), отпадъчни води, разделно събирани и пречиствани извън мястото на образуването им
Т – събиране и транспортиране
10 000
Промишлена и битова дейност
36
02 01 07
отпадъци от горското стопанство
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
37
02 01 08 *
агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
38
02 01 09
агрохимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
39
02 01 10
метални отпадъци
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
40
02 01 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
41
02 02
Отпадъци от производство и преработване на месо, риба и други хранителни продукти от животински произход
 
0
 
42
02 02 01
утайки от измиване и почистване
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
43
02 02 02
отпадъци от животински тъкани
Т – събиране и транспортиране, R13, D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
44
02 02 03
материали, негодни за консумация или преработване
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
45
02 02 04
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
46
02 02 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
47
02 03
Отпадъци от производство и преработване на плодове, зеленчуци, зърнени култури, хранителни масла, какао, кафе, чай и тютюн; производство на консерви; култивиране на дрожди и екстракти от дрожди, производство и ферментация на меласа
 
0
 
48
02 03 01
утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
49
02 03 02
отпадъци от консерванти
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
50
02 03 03
отпадъци от екстракция с разтворители
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
51
02 03 04
материали, негодни за консумация или преработване
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
52
02 03 05
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
53
02 03 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
54
02 04
Отпадъци от производство на захар
 
0
 
55
02 04 01
почва от измиване и почистване на захарно цвекло
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
56
02 04 02
нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал)
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
57
02 04 03
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
58
02 04 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
59
02 05
Отпадъци от млекопреработвателната промишленост
 
0
 
60
02 05 01
материали, негодни за консумация или преработване  
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
61
02 05 02
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им  
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
62
02 05 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
63
02 06
Отпадъци от производството на тестени и сладкарски изделия
 
0
 
64
02 06 01
материали, негодни за консумация или преработване
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
65
02 06 02
отпадъци от консерванти
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
66
02 06 03
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
67
02 06 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
68
02 07
Отпадъци от производство на алкохолни и безалкохолни напитки (с изключение на кафе, чай и какао)
 
0
 
69
02 07 01
отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на суровини
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
70
02 07 02
отпадъци от алкохолна дестилация
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
71
02 07 03
отпадъци от химично обработване
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
72
02 07 04
материали, негодни за консумация или преработване
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
73
02 07 05
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
74
02 07 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
75
03
ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА И ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЛОСКОСТИ И МЕБЕЛИ, ЦЕЛУЛОЗА, ХАРТИЯ И КАРТОН
 
0
 
76
03 01
Отпадъци от преработване на дървесина и от производството на плоскости и мебели
 
0
 
77
03 01 01
отпадъци от корк и дървесни кори
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
78
03 01 04 *
трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
79
03 01 05
трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
80
03 01 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
81
03 02
Отпадъци от консервация на дървесина
 
0
 
82
03 02 01 *
нехалогенирани органични консерванти за дървесина
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
83
03 02 02 *
халогенирани органични консерванти за дървесина
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
84
03 02 03 *
органометални консерванти за дървесина
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
85
03 02 04 *
неорганични консерванти за дървесина
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
86
03 02 05 *
други консерванти за дървесина, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
87
03 02 99
отпадъци от консервация на дървесина, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
88
03 03
Отпадъци от производство и преработване на целулоза, хартия и картон
 
0
 
89
03 03 01
отпадъчни кори и дървесина
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
90
03 03 02
утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга)
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
91
03 03 05
утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
92
03 03 07
механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
93
03 03 08
отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
94
03 03 09
отпадъчен шлам, съдържащ вар
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
95
03 03 10
отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
96
03 03 11
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 03 03 10
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
97
03 03 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
98
04
ОТПАДЪЦИ ОТ КОЖАРСКАТА, КОЖУХАРСКАТА И ТЕКСТИЛНАТА   ПРОМИШЛЕНОСТ
 
0
 
99
04 01
Отпадъци от кожарската и кожухарската промишленост
 
0
 
100
04 01 01
леш и изрезки от варосвани кожи
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
101
04 01 02
отпадъци от варосване на кожа
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
102
04 01 03 *
отпадъци от обезмасляване, съдържащи разтворители без течна фаза
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
103
04 01 04
дъбилни разтвори, съдържащи хром
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
104
04 01 05
дъбилни разтвори, несъдържащи хром
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
105
04 01 06
утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи хром
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
106
04 01 07
утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, несъдържащи хром
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
107
04 01 08
отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфане на кожа )
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
108
04 01 09
отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка на кожи
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
109
04 01 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
110
04 02
Отпадъци от текстилната промишленост
 
0
 
111
04 02 09
отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер )
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
112
04 02 10
органични вещества от природни суровини (напр. мазнини, восъци)
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
113
04 02 14 *
отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, съдържащи органични разтворители
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
114
04 02 15
отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
115
04 02 16 *
багрила и пигменти, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
116
04 02 17
багрила и пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
117
04 02 19 *
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
118
04 02 20
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 04 02 19
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
119
04 02 21
отпадъци от необработени текстилни влакна
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
120
04 02 22
отпадъци от обработени текстилни влакна
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
121
04 02 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
122
05
ОТПАДЪЦИ ОТ РАФИНИРАНЕ НА НЕФТ, ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ И ПИРОЛИЗА НА ВЪГЛИЩА
 
0
 
123
05 01
Отпадъци от рафиниране на нефт
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
124
05 01 02 *
утайки от обезсоляване
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
125
05 01 03 *
дънни утайки от резервоари
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
126
05 01 04 *
кисели утайки от алкилиране
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
127
05 01 05 *
разливи от нефт и нефтопродукти
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
128
05 01 06 *
утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
129
05 01 07 *
кисели катрани
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
130
05 01 08 *
други катрани
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
131
05 01 09 *
утайки, получени от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
132
05 01 10
утайки, получени от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 05 01 09
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
133
05 01 11 *
отпадъци от пречистване на горива с основи
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
134
05 01 12 *
нефтопродукти, съдържащи киселини
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
135
05 01 13
утайки от пречистване на захранваща вода за котли
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
136
05 01 14
отпадъци от охлаждащи колони
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
137
05 01 15 *
отпадъчни филтруващи глини
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
138
05 01 16
отпадъци, съдържащи сяра, образувани от десулфуризация на нефт
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
139
05 01 17
битум
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
140
05 01 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
141
05 06
Отпадъци от пиролиза на въглища
 
0
 
142
05 06 01 *
кисели катрани
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
143
05 06 03 *
други катрани
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
144
05 06 04
отпадъци от охлаждащи колони
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
145
05 06 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
146
05 07
Отпадъци от пречистване и транспортиране на природен газ
 
0
 
147
05 07 01 *
отпадъци, съдържащи живак
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
148
05 07 02
отпадъци, съдържащи сяра
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
149
05 07 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
150
06
ОТПАДЪЦИ ОТ НЕОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ
 
0
 
151
06 01
Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на киселини
 
0
 
152
06 01 01 *
сярна и серниста киселина
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
153
06 01 02 *
солна киселина
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
154
06 01 03 *
флуороводородна киселина
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
155
06 01 04 *
фосфорна и фосфориста киселина
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
156
06 01 05 *
азотна и азотиста киселина
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
157
06 01 06 *
други киселини
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
158
06 01 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
159
06 02
Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на основи
 
0
 
160
06 02 01 *
калциев хидроксид
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
161
06 02 03 *
амониев хидроксид
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
162
06 02 04 *
натриев и калиев хидроксид
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
163
06 02 05 *
други основи
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
164
06 02 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
165
06 03
Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на соли и техни разтвори и метални оксиди
 
0
 
166
06 03 11 *
твърди соли и разтвори, съдържащи цианиди
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
167
06 03 13 *
твърди соли и разтвори, съдържащи тежки метали
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
168
06 03 14
твърди соли и разтвори, различни от упоменатите в 06 03 11 и 06 03 13
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
169
06 03 15 *
метални оксиди, съдържащи тежки метали
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
170
06 03 16
метални оксиди, различни от упоменатите в 06 03 15
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
171
06 03 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
172
06 04
Метал-съдържащи отпадъци, различни от упоменатите в 06 03
 
0
 
173
06 04 03 *
отпадъци, съдържащи арсен
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
174
06 04 04 *
отпадъци, съдържащи живак
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
175
06 04 05 *
отпадъци, съдържащи други тежки метали
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
176
06 04 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
177
06 05
Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване
 
0
 
178
06 05 02 *
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
179
06 05 03
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
180
06 06
Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и препарати, съдържащи сяра, от химични процеси с участие на сяра и от процеси на десулфуризация
 
0
 
181
06 06 02 *
отпадъци, съдържащи опасни сулфиди
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
182
06 06 03
отпадъци, съдържащи сулфиди, различни от упоменатите в 06 06 02
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
183
06 06 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
184
06 07
Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на халогенни елементи и от химични процеси с участие на халогенни елементи
 
0
 
185
06 07 01 *
отпадъци от електролиза, съдържащи азбест
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
186
06 07 02 *
активен въглен от производство на хлор
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
187
06 07 03 *
утайки от бариев сулфат, съдържащи живак
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
188
06 07 04 *
разтвори и киселини, например киселини, получени по контактен метод
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
189
06 07 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
190
06 08
Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на силиций и силициеви производни съединения
 
0
 
191
06 08 02 *
отпадъци, съдържащи опасни силикони
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
192
06 08 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
193
06 09
Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и препарати, съдържащи фосфор и от химични процеси с участие на фосфор
 
0
 
194
06 09 02
шлака, съдържаща фосфор
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
195
06 09 03 *
отпадъци от реакции на основата на калций, съдържащи или замърсени с опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
196
06 09 04
отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
197
06 09 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
198
06 10
Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и препарати съдържащи азот, от химични процеси с участие на азот и от производство на торове
 
0
 
199
06 10 02 *
отпадъци, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
200
06 10 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
201
06 11
Отпадъци от производство на неорганични пигменти и оцветители
 
0
 
202
06 11 01
отпадъци от реакции на основата на калций при производството на титанов диоксид
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
203
06 11 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
204
06 13
Отпадъци от неорганични химически процеси, неупоменати другаде
 
0
 
205
06 13 01 *
неорганични препарати за растителна защита, консерванти за дървесина и други биоциди
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
206
06 13 02 *
отработен активен въглен (с изключение на 06 07 02)
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
207
06 13 03
индустриални сажди
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
208
06 13 04 *
отпадъци от производство на азбест
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
209
06 13 05 *
сажди/нагар
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
210
06 13 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
211
07
ОТПАДЪЦИ ОТ ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ
 
0
 
212
07 01
Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и препарати от основния органичен синтез
 
0
 
213
07 01 01 *
промивни води и матерни луги
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
214
07 01 03 *
халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
215
07 01 04 *
други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
216
07 01 07 *
халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
217
07 01 08 *
други остатъци от дестилация и остатъци от реакции
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
218
07 01 09 *
халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти  
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
219
07 01 10 *
други утайки от филтруване и отработени абсорбенти
Т – събиране и транспортиране, R12,R13, D13,D14,D15
10 000
Промишлена и битова дейност
220
07 01 11 *
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
221
07 01 12
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 01 11
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
222
07 01 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
223
07 02
Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на пластмаси, синтетичен каучук и изкуствени влакна
 
0
 
224
07 02 01 *
промивни води и матерни луги
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
225
07 02 03 *
халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
226
07 02 04 *
други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
227
07 02 07 *
халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
228
07 02 08 *
други утайки от дестилация и остатъци от реакции
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
229
07 02 09 *
халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
230
07 02 10 *
други утайки от филтруване и отработени абсорбенти
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
231
07 02 11 *
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
232
07 02 12
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 02 11
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
233
07 02 13
отпадъци от пластмаси
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
234
07 02 14 *
отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
235
07 02 15
отпадъци от добавки, различни от упоменатите в 07 02 14
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
236
07 02 16 *
отпадъци, съдържащи опасни силикони
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
237
07 02 17
отпадъци, съдържащи силикони, различни от упоменатите в 07 02 16
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
238
07 02 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
239
07 03
Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични багрила и пигменти (с изключение на 06 11)
 
0
 
240
07 03 01 *
промивни води и матерни луги
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
241
07 03 03 *
халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги  
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
242
07 03 04 *
други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
243
07 03 07 *
халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
244
07 03 08 *
други остатъци от дестилация и остатъци от реакции
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
245
07 03 09 *
халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
246
07 03 10 *
други утайки от филтруване и отработени абсорбенти
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
247
07 03 11 *
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
248
07 03 12
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 03 11
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
249
07 03 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
250
07 04
Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични препарати за растителна защита (с изключение на 02 01 08 и 02 01 09), препарати за консервация на дървесина (с изкл. на 03 02) и други биоциди
 
0
 
251
07 04 01 *
промивни води и матерни луги
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
252
07 04 03 *
халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
253
07 04 04 *
други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
254
07 04 07 *
халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
255
07 04 08 *
други остатъци от дестилация и остатъци от реакции
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
256
07 04 09 *
халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
257
07 04 10 *
други утайки от филтруване и отработени абсорбенти
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
258
07 04 11 *
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
259
07 04 12
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 04 11
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
260
07 04 13 *
твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
261
07 04 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
262
07 05
Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на фармацевтични продукти
 
0
 
263
07 05 01 *
промивни води и матерни луги
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
264
07 05 03 *
халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
265
07 05 04 *
други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
266
07 05 07 *
халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
267
07 05 08 *
други остатъци от дестилация и остатъци от реакции
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
268
07 05 09 *
халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
269
07 05 10 *
други утайки от филтруване и отработени абсорбенти
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
270
07 05 11 *
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
271
07 05 12
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
272
07 05 13 *
твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
273
07 05 14
твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
274
07 05 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
275
07 06
Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи препарати, дезинфекциращи средства и козметични продукти
 
0
 
276
07 06 01 *
промивни води и матерни луги
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
277
07 06 03 *
халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
278
07 06 04 *
други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
279
07 06 07 *
халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
280
07 06 08 *
други остатъци от дестилация и остатъци от реакции
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
281
07 06 09 *
халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
282
07 06 10 *
други утайки от филтруване и отработени абсорбенти
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
283
07 06 11 *
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
284
07 06 12
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
285
07 06 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
286
07 07
Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и препарати с висока степен на чистота и химични продукти, неупоменати другаде
 
0
 
287
07 07 01 *
промивни води и матерни луги
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
288
07 07 03 *
халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
289
07 07 04 *
други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
290
07 07 07 *
халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
291
07 07 08 *
други остатъци от дестилация и остатъци от реакции
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
292
07 07 09 *
халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
293
07 07 10 *
други утайки от филтруване и отработени абсорбенти
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
294
07 07 11 *
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
295
07 07 12
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 07 11
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
296
07 07 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
297
08
ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО, ФОРМУЛИРАНЕ, ДОСТАВЯНЕ И УПОТРЕБА НА ПОКРИТИЯ (БОИ, ЛАКОВЕ, СТЪКЛОВИДНИ ЕМАЙЛИ), ЛЕПИЛА/АДХЕЗИВИ, УПЛЪТНЯВАЩИ МАТЕРИАЛИ И ПЕЧАТАРСКИ МАСТИЛА
 
0
 
298
08 01
Отпадъци от производство, формулиране, доставяне, употреба и отстраняване на бои и лакове
 
0
 
299
08 01 11 *
отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
300
08 01 12
отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
301
08 01 13 *
утайки от бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
302
08 01 14
утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
303
08 01 15 *
утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
304
08 01 16
утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 15
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
305
08 01 17 *
отпадъци от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
306
08 01 18
отпадъци от отстраняване на бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 17
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
307
08 01 19 *
водни суспензии, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
308
08 01 20
водни суспензии, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 17   08 01 19
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
309
08 01 21 *
отпадъци от вещества и препарати, отстраняващи бои или лакове
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
310
08 01 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
311
08 02
Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на други покривни материали (включително керамични материали)
 
0
 
312
08 02 01
отпадъчни покривни прахове
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
313
08 02 02
утайки от воден разтвор, съдържащи керамични материали
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
314
08 02 03
водни суспензии, съдържащи керамични материали
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
315
08 02 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
316
08 03
Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на печатарски мастила
 
0
 
317
08 03 07
утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
318
08 03 08
отпадъчни води, съдържащи печатарски мастила
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
319
08 03 12 *
отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
320
08 03 13
отпадъчни печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 12
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
321
08 03 14 *
утайки от печатарски мастила, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
322
08 03 15
утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
323
08 03 16 *
отпадъчни разтвори от ецване/гравиране
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
324
08 03 17 *
отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
325
08 03 18
отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
326
08 03 19 *
диспергирани масла
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
327
08 03 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
328
08 04
Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на лепила/адхезиви и уплътняващи материали (включително водонепропускливи продукти)
 
0
 
329
08 04 09 *
отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
330
08 04 10
отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
331
08 04 11 *
утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
332
08 04 12
утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 11
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
333
08 04 13 *
утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
334
08 04 14
утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 13
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
335
08 04 15 *
отпадъчни води, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
336
08 04 16
отпадъчни води, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 15
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
337
08 04 17 *
масло от дървесна смола/колофон
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
338
08 04 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
339
08 05
Отпадъци, неупоменати другаде в група 08
 
0
 
340
08 05 01 *
отпадъчни изоцианати
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
341
09
ОТПАДЪЦИ ОТ ФОТОГРАФСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
 
0
 
342
09 01
Отпадъци от фотографската промишленост
 
0
 
343
09 01 01 *
разтвори от проявител и активатор на водна основа
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
344
09 01 02 *
разтвори от офсетов проявител на водна основа
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
345
09 01 03 *
разтвори от проявител на основата на разтворители
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
346
09 01 04 *
фиксиращи разтвори
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
347
09 01 05 *
избелващи разтвори и избелващи фиксиращи разтвори
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
348
09 01 06 *
отпадъци, съдържащи сребро от обработване на фотографски отпадъци на мястото на образуване
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
349
09 01 07
фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
350
09 01 08
фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
351
09 01 10
фотоапарати за еднократна употреба без батерии
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
352
09 01 11 *
фотоапарати за еднократна употреба, съдържащи батерии, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
353
09 01 12
фотоапарати за еднократна употреба, съдържащи батерии, различни от упоменатите в 09 01 11
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
354
09 01 13 *
отпадъчни водни разтвори от регенериранe на сребро на мястото на образуване, различни от упоменатите в 09 01 06
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
355
09 01 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
356
10
ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРМИЧНИ ПРОЦЕСИ
 
0
 
357
10 01
Отпадъци от електроцентрали и други горивни инсталации (с изключение на група 19)
 
0
 
358
10 01 01
сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04)
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
359
10 01 02
увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
360
10 01 03
увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
361
10 01 04 *
увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
362
10 01 05
твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
363
10 01 07
отпадъчни утайки от реакции на основата на калций , получени при десулфуризация на отпадъчни газове
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
364
10 01 09 *
сярна киселина
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
365
10 01 13 *
увлечена/летяща пепел от емулгирани въглеводороди, използвани като гориво
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
366
10 01 14 *
сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
367
10 01 15
сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
368
10 01 16 *
увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържаща опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
369
10 01 17
увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, различна от упоменатите в 10 01 16
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
370
10 01 18 *
отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
371
10 01 19
отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 01 05, 10 01 07 и 10 01 18
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
372
10 01 20 *
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
373
10 01 21
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 01 20
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
374
10 01 22 *
утайки от водни разтвори при почистване на котли, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
375
10 01 23
утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10 01 22
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
376
10 01 24
пясъци от горене в кипящ слой
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
377
10 01 25
отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво за електроцентрали, изгарящи въглища
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
378
10 01 26
отпадъци от пречистване на охлаждащи води
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
379
10 01 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
380
10 02
Отпадъци от производство на чугун и стомана
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
381
10 02 01
отпадъци от преработване на шлака
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
382
10 02 02
непреработвана шлака
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
383
10 02 07 *
твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
384
10 02 08
твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 02 07
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
385
10 02 10
нагар/окалина
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
386
10 02 11 *
отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
387
10 02 12
отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 02 11
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
388
10 02 13 *
утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
389
10 02 14
утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 02 13
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
390
10 02 15
други утайки и филтърен кек
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
391
10 02 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
392
10 03
Отпадъци от пирометалургия на алуминий
 
0
 
393
10 03 02
аноден скрап
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
394
10 03 04 *
шлаки от първия етап на производство
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
395
10 03 05
отпадъчен алуминиев оксид
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
396
10 03 08 *
солеви шлаки от втория етап на производство
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
397
10 03 09 *
черни дроси/шлаки от втория етап на производство
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
398
10 03 15 *
леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
399
10 03 16
леки шлаки, различни от упоменатите в 10 03 15
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
400
10 03 17 *
отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
401
10 03 18
отпадъци от производство на аноди, съдържащи въглерод, различни от упоменатите в 10 03 17
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
402
10 03 19 *
прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
403
10 03 20
прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 03 19
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
404
10 03 21 *
други частици и прах (включително от топкови мелници), съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
405
10 03 22
други частици и прах (включително от топкови мелници), различни от упоменатите в 10 03 21
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
406
10 03 23 *
твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
407
10 03 24
твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 03 23
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
408
10 03 25 *
утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
409
10 03 26
утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 03 25
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
410
10 03 27 *
отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
411
10 03 28
отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 03 27
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
412
10 03 29 *
отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
413
10 03 30
отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, различни от упоменатите в 10 03 29
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
414
10 03 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
415
10 04
Отпадъци от пирометалургия на оловото
 
0
 
416
10 04 01 *
шлаки от първия и втория етап на производство
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
417
10 04 02 *
дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
418
10 04 03 *
калциев арсенат
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
419
10 04 04 *
прах от отпадъчни газове
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
420
10 04 05 *
други частици и прах
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
421
10 04 06 *
твърди отпадъци от пречистване на газове
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
422
10 04 07 *
утайки и филтърен кек от пречистване на газове
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
423
10 04 09 *
отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
424
10 04 10
отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 04 09
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
425
10 04 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
426
10 05
Отпадъци от пирометалургия на цинка
 
0
 
427
10 05 01
шлаки от първия и втория етап на производство
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
428
10 05 03 *
прах от отпадъчни газове
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
429
10 05 04
други частици и прах
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
430
10 05 05 *
твърди отпадъци от пречистване на газове
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
431
10 05 06 *
утайки и филтърен кек от пречистване на газове
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
432
10 05 08 *
отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
433
10 05 09
отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 05 08
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
434
10 05 10 *
дроси и леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
435
10 05 11
дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в 10 05 10
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
436
10 05 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
437
10 06
Отпадъци от пирометалургия на медта
 
0
 
438
10 06 01
шлаки от първия и втория етап на производство
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
439
10 06 02
дроси и леки фракции от първия и втория етап на производство
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
440
10 06 03 *
прах от отпадъчни газове
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
441
10 06 04
други частици и прах
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
442
10 06 06 *
твърди отпадъци от пречистване на газове
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
443
10 06 07 *
утайки и филтърен кек от пречистване на газове
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
444
10 06 09 *
отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
445
10 06 10
отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 06 09
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
446
10 06 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
447
10 07
Отпадъци от пирометалургия на злато, сребро и платина
 
0
 
448
10 07 01
шлаки от първия и втория етап на производство
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
449
10 07 02
дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
450
10 07 03
твърди отпадъци от пречистване на газовегазове
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
451
10 07 04
други частици и прах
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
452
10 07 05
утайки и филтърен кек от пречистване на газове
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
453
10 07 07 *
отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
454
10 07 08
отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 07 07
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
455
10 07 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
456
10 08
Отпадъци от пирометалургия на други цветни метали
 
0
 
457
10 08 04
частици и прах
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
458
10 08 08 *
солеви шлаки от първия и втория етап на производство
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
459
10 08 09
други шлаки
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
460
10 08 10 *
дроси и леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
461
10 08 11
дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в 10 08 10
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
462
10 08 12 *
отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
463
10 08 13
отпадъци от производство на аноди, съдържащи въглерод, различни от упоменатите в 10 08 12
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
464
10 08 14
аноден скрап
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
465
10 08 15 *
прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
466
10 08 16
прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 08 15
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
467
10 08 17 *
утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
468
10 08 18
утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 08 17
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
469
10 08 19 *
отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
470
10 08 20
отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 08 19
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
471
10 08 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
472
10 09
Отпадъци от леене на черни метали
 
0
 
473
10 09 03
шлака от пещи
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
474
10 09 05 *
неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества    
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
475
10 09 06
неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 05
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
476
10 09 07 *
използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
477
10 09 08
използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
478
10 09 09 *
прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
479
10 09 10
прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 09 09
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
480
10 09 11 *
други частици, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
481
10 09 12
други частици, различни от упоменатите в 10 09 11
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
482
10 09 13 *
отпадъчни свързващи материали, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
483
10 09 14
отпадъчни свързващи материали различни от упоменатите в 10 09 13
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
484
10 09 15 *
отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
485
10 09 16
отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от упоменатите в 10 09 15
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
486
10 09 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
487
10 10
Отпадъци от леене на цветни метали
 
0
 
488
10 10 03
шлака от пещи
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
489
10 10 05 *
неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
490
10 10 06
неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 05
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
491
10 10 07 *
използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
492
10 10 08
използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
493
10 10 09 *
прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
494
10 10 10
прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
495
10 10 11 *
други частици, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
496
10 10 12
други частици, различни от упоменатите в 10 10 11
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
497
10 10 13 *
отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
498
10 10 14
отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 13
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
499
10 10 15 *
отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
500
10 10 16
отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от упоменатите в 10 10 15
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
501
10 10 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
502
10 11
Отпадъци от производството на стъкло и продукти от стъкло
 
0
 
503
10 11 03
отпадъчни материали, на основата на стъклени влакна
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
504
10 11 05
прахови частици и прах
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
505
10 11 09 *
отпадъчна смес преди термично обработване, съдържаща опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
506
10 11 10
отпадъчна смес преди термично обработване, различна от упоменатата в 10 11 09
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
507
10 11 11 *
отпадъчно стъкло под форма на малки частици и стъклен прах, съдържащо тежки метали (например от катодни електроннолъчеви тръби)
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
508
10 11 12
отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 10 11 11
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
509
10 11 13 *
утайки от полиране и шлифоване на стъкло, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
510
10 11 14
утайки от полиране и шлифоване на стъкло, различни от упоменатите в 10 11 13
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
511
10 11 15 *
твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
512
10 11 16
твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 11 15
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
513
10 11 17 *
утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
514
10 11 18
утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 11 17
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
515
10 11 19 *
твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
516
10 11 20
твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 11 19
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
517
10 11 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
518
10 12
Отпадъци от производство на керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали
 
0
 
519
10 12 01
отпадъчна смес преди термично обработване
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
520
10 12 03
прахови частици и прах
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
521
10 12 05
утайки и филтърен кек от пречистване на газове
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
522
10 12 06
отпадъчни леярски форми
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
523
10 12 08
отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване )
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
524
10 12 09 *
твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
525
10 12 10
твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 12 09
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
526
10 12 11 *
отпадъци от глазиране, съдържащи тежки метали
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
527
10 12 12
отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
528
10 12 13
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
529
10 12 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
530
10 13
Отпадъци от производство на цимент, вар, гипс и изделия и продукти, направени от тях
 
0
 
531
10 13 01
отпадъчна смес преди термично обработване
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
532
10 13 04
отпадъци от калциниране и хидратиране на вар
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
533
10 13 06
прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13)
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
534
10 13 07
утайки и филтърен кек от пречистване на газове
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
535
10 13 09 *
отпадъци от производство на азбесто-цимент, съдържащи азбест
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
536
10 13 10
отпадъци от производство на азбесто-цимент, различни от упоменатите в 10 13 09
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
537
10 13 11
отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
538
10 13 12 *
твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
539
10 13 13
твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
540
10 13 14
отпадъчен бетон и утайки от бетон
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
541
10 13 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
542
10 14
Отпадъци от крематориуми
 
0
 
543
10 14 01 *
отпадъци от пречистване на газове, съдържащи живак
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
544
11
ОТПАДЪЦИ ОТ ПОВЪРХНОСТНА ХИМИЧНА ОБРАБОТКА И НАНАСЯНЕ НА ПОКРИТИЯ ВЪРХУ МЕТАЛИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ; ОТ ХИДРОМЕТАЛУРГИЯ НА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
 
0
 
545
11 01
Отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали (например галванични процеси, поцинковане, химично почистване на повърхности - байцване, ецване, фосфатиране, алкално обезмасляване, анодиране)
 
0
 
546
11 01 05 *
киселини от химично почистване на повърхности
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
547
11 01 06 *
киселини, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
548
11 01 07 *
основи от химично почистване на повърхности
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
549
11 01 08 *
утайки от фосфатиране
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
550
11 01 09 *
утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
551
11 01 10
утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в 11 01 09
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
552
11 01 11 *
отпадъчни води, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
553
11 01 12
отпадъчни води, различни от упоменатите в 11 01 11
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
554
11 01 13 *
отпадъци от обезмасляване, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
555
11 01 14
отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
556
11 01 15 *
елуат и утайки от мембранни системи или системи за йонообмен, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
557
11 01 16 *
наситени или отработени йонообменни смоли
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
558
11 01 98 *
други отпадъци, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
559
11 01 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
560
11 02
Отпадъци от хидрометалургия на цветни метали
 
0
 
561
11 02 02 *
утайки от хидрометалургия на цинка (включително ярозит и гьотит)
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
562
11 02 03
отпадъци от производството на аноди за електролизни процеси във водна среда
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
563
11 02 05 *
отпадъци от хидрометалургия на медта, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
564
11 02 06
отпадъци от хидрометалургия на медта, различни от упоменатите в 11 02 05
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
565
11 02 07 *
други отпадъци, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
566
11 02 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
567
11 03
Утайки и твърди материали от процеси на закаляване/темпериране
 
0
 
568
11 03 01 *
отпадъци, съдържащи цианиди
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
569
11 03 02 *
други отпадъци
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
570
11 05
Отпадъци от горещо галванизиране/поцинковане
 
0
 
571
11 05 01
твърд цинк
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
572
11 05 02
цинкова пепел
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
573
11 05 03 *
твърди отпадъци от пречистване на газове
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
574
11 05 04 *
отработен флюс
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
575
11 05 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
576
12
ОТПАДЪЦИ ОТ ФОРМОВАНЕ, ФИЗИЧНА И МЕХАНИЧНА ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ И ПЛАСТМАСИ
 
0
 
577
12 01
Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси
 
0
 
578
12 01 01
стърготини, стружки и изрезки от черни метали
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
579
12 01 02
прах и частици от черни метали
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
580
12 01 03
стърготини, стружки и изрезки от цветни метали
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
581
12 01 04
прах и частици от цветни метали
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
582
12 01 05
cтърготини, стружки и изрезки от пластмаси
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
583
12 01 06 *
машинни масла на минерална основа, съдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
584
12 01 07 *
машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
585
12 01 08 *
машинни емулсии и разтвори, съдържащи халогенни елементи
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
586
12 01 09 *
машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
587
12 01 10 *
синтетични машинни масла
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
588
12 01 12 *
отработени восъци и смазки
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
589
12 01 13
отпадъци от заваряване
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
590
12 01 14 *
утайки от машинно обработване, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
591
12 01 15
утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
592
12 01 16 *
отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
593
12 01 17
отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/ бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
594
12 01 18 *
утайки, съдържащи метали (утайки от шлифоване, хонинговане и лепинговане), съдържащи масло
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
595
12 01 19 *
бързо биоразградими масла от машинна обработка
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
596
12 01 20 *
отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
597
12 01 21
отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, различни от упоменатите в 12 01 20
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
598
12 01 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
599
12 03
Отпадъци от процеси на обезмасляване с вода и пара (с изключение на 11)
 
0
 
600
12 03 01 *
промивни води
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
601
12 03 02 *
отпадъци от обезмасляване с пара
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
602
13
ОТПАДЪЦИ ОТ МАСЛА И ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕЧНИ ГОРИВА (с изключение на хранителни масла, годни за консумация и на тези от групи 05, 12 и 19)
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
603
13 01
Отпадъчни хидравлични масла
 
0
 
604
13 01 01 *
хидравлични масла, съдържащи PCBs (2)
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
605
13 01 04 *
хлорирани емулсии
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
606
13 01 05 *
нехлорирани емулсии
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
607
13 01 09 *
хлорирани хидравлични масла на минерална основа
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
608
13 01 10 *
нехлорирани хидравлични масла на минерална основа
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
609
13 01 11 *
синтетични хидравлични масла
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
610
13 01 12 *
бързо биоразградими хидравлични масла
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
611
13 01 13 *
други хидравлични масла
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
612
13 02
Отработени моторни, смазочни и масла за зъбни предавки
 
0
 
613
13 02 04 *
хлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
614
13 02 05 *
нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
615
13 02 06 *
синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
616
13 02 07 *
бързо биоразградими моторни, смазочни и масла за зъбни предавки
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
617
13 02 08 *
други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
618
13 03
Отработени изолационни и топлопредаващи масла
 
0
 
619
13 03 01 *
изолационни или топлопредаващи масла, съдържащи PCBs
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
620
13 03 06 *
хлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа, различни от упоменатите в 13 03 01
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
621
13 03 07 *
нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
622
13 03 08 *
синтетични изолационни и топлопредаващи масла
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
623
13 03 09 *
бързо биоразградими изолационни и топлопредаващи масла
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
624
13 03 10 *
други изолационни и топлопредаващи масла
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
625
13 04
Трюмови масла
 
0
 
626
13 04 01 *
трюмови масла от речно корабоплаване
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
627
13 04 02 *
трюмови масла от канализационни системи на кейове
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
628
13 04 03 *
трюмови масла от други видове корабоплаване
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
629
13 05
Отпадъци от маслено-водна сепарация
 
0
 
630
13 05 01 *
твърди остатъци от пясъкоуловители и маслено-водни сепаратори
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
631
13 05 02 *
утайки от маслено-водни сепаратори
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
632
13 05 03 *
утайки от маслоуловителни шахти (колектори)
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
633
13 05 06 *
масло от маслено-водни сепаратори
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
634
13 05 07 *
води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
635
13 05 08 *
смеси от отпадъци от пясъкоуловители и маслено-водни сепаратори
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
636
13 07
Отпадъци от течни горива
 
0
 
637
13 07 01 *
газьол, котелно и дизелово гориво
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
638
13 07 02 *
бензин
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
639
13 07 03 *
други горива (включително смеси)
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
640
13 08
Маслени отпадъци, неупоменати другаде
 
0
 
641
13 08 01 *
утайки или емулсии от обезсоляване
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
642
13 08 02 *
други емулсии
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
643
13 08 99 *
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
644
14
ОТПАДЪЦИ ОТ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ, ХЛАДИЛНИ АГЕНТИ, ДВИГАТЕЛНИ И РАКЕТНИ ГОРИВА (с изключение на 07 и 08)
 
0
 
645
14 06
Отпадъчни органични разтворители, хладилни агенти и пяна/аерозол от двигателни и ракетни горива
 
0
 
646
14 06 01 *
хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
647
14 06 02 *
други халогенирани разтворители и смеси от разтворители
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
648
14 06 03 *
други разтворители и смеси от разтворители
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
649
14 06 04 *
утайки или твърди отпадъци, съдържащи халогенирани разтворители
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
650
14 06 05 *
утайки или твърди отпадъци, съдържащи други разтворители
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
651
15
ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ; АБСОРБЕНТИ, КЪРПИ ЗА ИЗТРИВАНЕ, ФИЛТЪРНИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕДПАЗНИ ОБЛЕКЛА, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ В СПИСЪКА
 
0
 
652
15 01
Опаковки ( включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита)
 
0
 
653
15 01 01
хартиени и картонени опаковки
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
654
15 01 02
пластмасови опаковки
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
655
15 01 03
опаковки от дървесни материали
Т – събиране и транспортиране, R 03, R07, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
656
15 01 04
метални опаковки
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
657
15 01 05
композитни/многослойни опаковки
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
658
15 01 06
смесени опаковки
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
659
15 01 07
стъклени опаковки
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
660
15 01 09
текстилни опаковки
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
661
15 01 10 *
опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R07, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
662
15 01 11 *
метални опаковки, съдържащи опасна твърда порьозна маса (например азбест), включително празни контейнери за флуиди под налягане
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
663
15 02
Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла
 
0
 
664
15 02 02 *
абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R03, R07, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
665
15 02 03
абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
666
16
ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ НА ДРУГО МЯСТО В СПИСЪКА
 
0
 
667
16 01
Излезли от употреба превозни средства от различни видове транспорт (включително извънпътна техника) и отпадъци от разкомплектоване на излезли от употреба превозни средства и части от ремонт и поддръжка (с изключение на 13, 14, 16 06 и 16 08)
 
0
 
668
16 01 03
излезли от употреба гуми
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
669
16 01 04 *
излезли от употреба превозни средства
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
670
16 01 06
излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
671
16 01 07 *
маслени филтри
Т – събиране и транспортиране, R03, R07, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
672
16 01 08 *
компоненти, съдържащи живак
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
673
16 01 09 *
компоненти, съдържащи PCBs
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
674
16 01 10 *
експлозивни компоненти (например предпазни въздушни възглавници)
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
675
16 01 11 *
спирачни накладки, съдържащи азбест
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
676
16 01 12
спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
677
16 01 13 *
спирачни течности
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
678
16 01 14 *
антифризни течности, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
30 000
Промишлена и битова дейност
679
16 01 15
антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
680
16 01 16
резервоари за втечнени газове
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
681
16 01 17
черни метали
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
682
16 01 18
цветни метали
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
683
16 01 19
пластмаси
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
684
16 01 20
стъкло
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
685
16 01 21 *
опасни компоненти, различни от упоменатите в кодове от 16 01 07 до 16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
686
16 01 22
компоненти, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
687
16 01 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
688
16 02
Отпадъци от електрическо и електронно оборудване
 
0
 
689
16 02 09 *
трансформатори и кондензатори, съдържащи PCBs
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
690
16 02 10 *
излязло от употреба оборудване, съдържащо или замърсено с PCBs, различно от упоменатото в 16 02 09
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
691
16 02 11 *
излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
692
16 02 12 *
излязло от употреба оборудване, съдържащо свободен азбест
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
693
16 02 13 *
излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
694
16 02 14
излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
695
16 02 15 *
опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
696
16 02 16
компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
697
16 03
Бракувани партиди и неизползвани материали
 
0
 
698
16 03 03 *
неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
699
16 03 04
неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
700
16 03 05 *
органични отпадъци, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
701
16 03 06
органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
702
16 04
Отпадъчни взривни материали
 
0
 
703
16 04 01 *
отпадъчни муниции
Т – събиране и транспортиране,
10 000
Промишлена и битова дейност
704
16 04 02 *
отпадъци от пиротехника
Т – събиране и транспортиране,
10 000
Промишлена и битова дейност
705
16 04 03 *
други отпадъчни взривни материали
Т – събиране и транспортиране,
10 000
Промишлена и битова дейност
706
16 05
Газове в съдове под налягане и отпадъчни химични вещества и препарати
 
0
 
707
16 05 04 *
газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R 07, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
708
16 05 05
газове в съдове под налягане, различни от упоменатите в 16 05 04
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
709
16 05 06 *
лабораторни химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химични вещества и препарати с висока степен на чистота
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
710
16 05 07 *
отпадъчни неорганични химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
711
16 05 08 *
отпадъчни органични химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
712
16 05 09
отпадъчни химични вещества и препарати с висока степен на чистота, неупоменати в 16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
713
16 06
Батерии и акумулатори
 
0
 
714
16 06 01 *
оловни акумулаторни батерии
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
715
16 06 02 *
Ni-Cd батерии
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
716
16 06 03 *
живак-съдържащи батерии
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
717
16 06 04
алкални батерии (с изключение на 16 06 03)
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
718
16 06 05
други батерии и акумулатори
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
719
16 06 06 *
разделно събран електролит от батерии и акумулатори
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
720
16 07
Отпадъци от почистване на транспортни резервоари, на резервоари за съхранение и на варели (с изключение на 05 и 13)
 
0
 
721
16 07 08 *
отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
722
16 07 09 *
отпадъци, съдържащи други опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
723
16 07 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
724
16 08
Отработени катализатори
 
0
 
725
16 08 01
отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07)
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
726
16 08 02 *
отработени катализатори съдържащи опасни преходни метали (4) или опасни съединения на преходните метали
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
727
16 08 03
отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходните метали, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
728
16 08 04
течни катализатори от каталитичен крекинг (с изключение на 16 08 07 )
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
729
16 08 05 *
отработени катализатори, съдържащи фосфорна киселина
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
730
16 08 06 *
отработени течности, използвани като катализатори
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
731
16 08 07 *
отработени катализатори, замърсени с опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
732
16 09
Оксидиращи вещества
 
0
 
733
16 09 01 *
перманганати, например калиев перманганат
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
734
16 09 02 *
хромати, например калиев хромат, калиев или натриев бихромат
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
735
16 09 03 *
пероксиди, например водороден пероксид
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
736
16 09 04 *
оксидиращи вещества, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
737
16 10
Отпадъчни водни разтвори, предназначени за пречистване извън мястото на образуване
 
0
 
738
16 10 01 *
отпадъчни водни разтвори, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
739
16 10 02
отпадъчни водни разтвори, различни от упоменатите в 16 10 01
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
740
16 10 03 *
концентрирани водни разтвори, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
741
16 10 04
концентрирани водни разтвори, различни от упоменатите в 16 10 03
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
742
16 11
Отпадъчни облицовъчни и огнеупорни материали
 
0
 
743
16 11 01 *
облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
744
16 11 02
облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 01
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
745
16 11 03 *
други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
746
16 11 04
други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
747
16 11 05 *
облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
748
16 11 06
облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
749
17
ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И СЪБАРЯНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОЧВА, ИЗКОПАНА ОТ ЗАМЪРСЕНИ МЕСТА)
 
0
 
750
17 01
Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия
 
0
 
751
17 01 01
бетон
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
752
17 01 02
тухли
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
753
17 01 03
керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
754
17 01 06 *
смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
755
17 01 07
смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
756
17 02
Дървесен материал, стъкло и пластмаса
 
0
 
757
17 02 01
дървесен материал
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
758
17 02 02
стъкло
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
759
17 02 03
пластмаса
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
760
17 02 04 *
пластмаса, стъкло и дървесен материал, съдържащи или замърсени с опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
761
17 03
Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти
 
0
 
762
17 03 01 *
асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
763
17 03 02
асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
764
17 03 03 *
каменовъглен катран и катранени продукти
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
765
17 04
Метали (включително техните сплави)
 
0
 
766
17 04 01
мед, бронз, месинг
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
767
17 04 02
алуминий
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
768
17 04 03
олово
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
769
17 04 04
цинк
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
770
17 04 05
желязо и стомана
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
771
17 04 06
калай
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
772
17 04 07
смеси от метали
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
773
17 04 09 *
метални отпадъци, замърсени с опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
774
17 04 10 *
кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран и други опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
775
17 04 11
кабели, различни от упоменатите в 17 04 10
Т – събиране и транспортиране, R05, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
776
17 05
Почва (включително изкопана почва от замърсени места), камъни и изкопани земни маси
 
0
 
777
17 05 03 *
почва и камъни, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
778
17 05 04
почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
90 000
Промишлена и битова дейност
779
17 05 05 *
изкопани земни маси, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
780
17 05 06
изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
781
17 05 07 *
баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
782
17 05 08
баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
783
17 06
Изолационни материали и съдържащи азбест строителни материали
 
0
 
784
17 06 01 *
изолационни материали, съдържащи азбест
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
785
17 06 03 *
други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
786
17 06 04
изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
787
17 06 05 *
строителни материали, съдържащи азбест
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
788
17 08
Строителни материали на основата на гипс
 
0
 
789
17 08 01 *
строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
790
17 08 02
строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
791
17 09
Други отпадъци от строителство и събаряне
 
0
 
792
17 09 01 *
отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живак
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
793
17 09 02 *
други отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи PCB (например, съдържащи PCB уплътняващи материали, подови настилки на основата на смоли, съдържащи PCB, съдържащи PCB закрити пломбирани системи, съдържащи PCB кондензатори)
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
794
17 09 03 *
други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
795
17 09 04
смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
30 000
Промишлена и битова дейност
796
18
ОТПАДЪЦИ ОТ ХУМАННОТО ИЛИ ВЕТЕРИНАРНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И/ИЛИ СВЪРЗАНА С ТЯХ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (без кухненски и отпадъци от ресторанти, които не са генерирани непосредствено от дейности на здравеопазването)
 
0
 
797
18 01
Отпадъци от родилна помощ, диагностика, медицински манипулации или профилактика в хуманното здравеопазване
 
0
 
798
18 01 01
остри инструменти (с изключение на 18 01 03)
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
799
18 01 02
телесни части и органи, включително банки за кръв и кръвни продукти (с изключение на 18 01 03)
Т – събиране и транспортиране R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
800
18 01 03 *
отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
801
18 01 04
отпадъци, чието събиране и обезвреждане не e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло за еднократна употреба, памперси)  
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
802
18 01 06 *
химични вещества и препарати, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
803
18 01 07
химични вещества и препарати, различни от упоменатите в 18 01 06
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
804
18 01 08 *
цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
805
18 01 09
лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 01 08
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
806
18 01 10 *
амалгамни отпадъци от зъболечението
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
807
18 02
Отпадъци от изследване, диагностика, медицински манипулации или профилактика във ветеринарното здравеопазване
 
0
 
808
18 02 01
остри инструменти (с изключение на 18 02 02)
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
809
18 02 02 *
отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
810
18 02 03
отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
811
18 02 05 *
химични вещества и препарати, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
812
18 02 06
химични вещества и препарати, различни от упоменатите в 18 02 05
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
813
18 02 07 *
цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
814
18 02 08
лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 02 07
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
815
19
ОТПАДЪЦИ ОТ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ОТ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ И ОТ ВОДНОТО СТОПАНСТВО ЗА ПОДГОТОВКА НА ВОДА ЗА ПИТЕЙНИ НУЖДИ И ВОДА ЗА ПРОМИШЛЕНА         УПОТРЕБА
 
0
 
816
19 01
Отпадъци от изгаряне или пиролиза на отпадъци
 
0
 
817
19 01 02
черни метали, отделени от дънна пепел
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
818
19 01 05 *
филтърен кек от пречистване на газове
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
819
19 01 06 *
отпадъчни води от пречистване на газове и други отпадъчни води
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
820
19 01 07 *
твърди отпадъци от пречистване на газове
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
821
19 01 10 *
отработен активен въглен от пречистване на отпадъчни газове
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
822
19 01 11 *
дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
823
19 01 12
дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
824
19 01 13 *
увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
825
19 01 14
увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
826
19 01 15 *
прах от котли, съдържаща опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
827
19 01 16
прах от котли, различна от упоменатата в 19 01 15
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
828
19 01 17 *
отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
829
19 01 18
отпадъци от пиролиза, различни от упоменатите в 19 01 17
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
830
19 01 19
пясъци от пещи с кипящ слой
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
831
19 01 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
832
19 02
Отпадъци от физико-химичнo обработване на отпадъци (включително отстраняване на хром, отстраняване на цианови съединения, неутрализация)
 
0
 
833
19 02 03
предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
834
19 02 04 *
предварително смесени отпадъци, съдържащи поне eдин опасен отпадък
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
835
19 02 05 *
утайки от физико-химично обработване, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
836
19 02 06
утайки от физико-химично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
837
19 02 07 *
масла и концентрати от сепариране/разделяне
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
838
19 02 08 *
течни запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
839
19 02 09 *
твърди запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
840
19 02 10
запалими отпадъци, различни от упоменатите в 19 02 08 и 19 02 09
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
841
19 02 11 *
други отпадъци, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
842
19 02 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
843
19 03
Стабилизирани/втвърдени отпадъци (5)
 
0
 
844
19 03 04 *
отпадъци, маркирани като опасни, частично стабилизирани (6)
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
845
19 03 05
стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
846
19 03 06 *
втвърдени отпадъци, маркирани като опасни
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
847
19 03 07
втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 06
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
848
19 04
Встъклени отпадъци и отпадъци от встъкляване
 
0
 
849
19 04 01
встъклени отпадъци
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
850
19 04 02 *
увлечена/летяща пепел и други отпадъци от пречистване на отпадъчни газове
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
851
19 04 03 *
невстъклена твърда фаза
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
852
19 04 04
отпадъчни води от темпериране на встъклени отпадъци
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
853
19 05
Отпадъци от аеробно разграждане на твърди отпадъци
 
0
 
854
19 05 01
некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
855
19 05 02
некомпостирани фракции от животински и растителни отпадъци
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
856
19 05 03
нестандартен компост
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
857
19 05 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
858
19 06
Отпадъци от анаеробно разграждане на твърди отпадъци
 
0
 
859
19 06 03
течности от анаеробно разграждане на битови отпадъци
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
860
19 06 04
остатъци от анаеробно разграждане на битови отпадъци
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
861
19 06 05
течности от анаеробно разграждане на животински и растителни отпадъци
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
862
19 06 06
остатъци от анаеробно разграждане на животински и растителни отпадъци
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
863
19 06 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
864
19 07
Инфилтрат от депа за отпадъци
 
0
 
865
19 07 02 *
инфилтрат от депа за отпадъци, съдържащ опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
866
19 07 03
инфилтрат от депа за отпадъци, различен от упоменатия в 19 07 02
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
867
19 08
Отпадъци от пречиствателни станции за отпадъчни води, неупоменати другаде
 
0
 
868
19 08 01
отпадъци от решетки и сита
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
869
19 08 02
отпадъци от пясъкоуловители
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
870
19 08 05
утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
871
19 08 06 *
наситени или отработени йоннообменни смоли
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
872
19 08 07 *
разтвори и утайки от регенериране на йонообменници
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
873
19 08 08 *
отпадъци от мембранни системи, съдържащи тежки метали
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
874
19 08 09
смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, съдържащи само хранителни масла и мазнини
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
875
19 08 10 *
смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, различни от упоменатите в 19 08 09
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
876
19 08 11 *
утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
877
19 08 12
утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
878
19 08 13 *
утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
879
19 08 14
утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатия в 19 08 13
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
880
19 08 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
881
19 09
Отпадъци от предварителна подготовка на питейни води или на води за промишлени цели
 
0
 
882
19 09 01
твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
883
19 09 02
утайки от избистряне на вода
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
884
19 09 03
утайки от декарбонизиране
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
885
19 09 04
отработен активен въглен
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
886
19 09 05
наситени или отработени йоннообменни смоли
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
887
19 09 06
разтвори и утайки от регенерация на йонообменници
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
888
19 09 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
889
19 10
Отпадъци от раздробяване/смилане на отпадъци, съдържащи метали
 
0
 
890
19 10 01
отпадъци от желязо и стомана
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
891
19 10 02
отпадъци от цветни метали
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
892
19 10 03 *
лека прахообразна фракция и прах, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
893
19 10 04
лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
894
19 10 05 *
други фракции, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
895
19 10 06
други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
896
19 11
Отпадъци от регенeриране на масла
 
0
 
897
19 11 01 *
отработени филтруващи глини
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
898
19 11 02 *
кисели катрани
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
899
19 11 03 *
отпадъчни води
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
900
19 11 04 *
отпадъци от пречистване на горива с основи
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
901
19 11 05 *
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
902
19 11 06
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 19 11 05
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
903
19 11 07 *
отпадъци от пречистване на отпадъчни газове
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
904
19 11 99
отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
905
19 12
Отпадъци от механично третиране на отпадъци (например сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране ), неупоменати другаде
 
0
 
906
19 12 01
хартия и картон
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
907
19 12 02
черни метали
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
908
19 12 03
цветни метали
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
909
19 12 04
пластмаса и каучук
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
910
19 12 05
стъкло
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
911
19 12 06 *
дървесни материали, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
912
19 12 07
дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
913
19 12 08
текстилни материали
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
914
19 12 09
минерали (например пясък, камъни)
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
915
19 12 10
гoрими отпадъци (RDF –модифицирани горива, получени от отпадъци)
Т – събиране и транспортиране,  R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
916
19 12 11 *
други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
917
19 12 12
други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
918
19 13
Отпадъци от възстановяване на почви и подземни води
 
0
 
919
19 13 01 *
твърди отпадъци от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
920
19 13 02
твърди отпадъци от възстановяване на почви, различни от упоменатите в 19 13 01
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
921
19 13 03 *
утайки от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
922
19 13 04
утайки от възстановяване на почви, различни от упоменатите в 19 13 03
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
923
19 13 05 *
утайки от възстановяване качеството на подземни води, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
924
19 13 06
утайки от възстановяване качеството на подземни води, различни от упоменатите в 19 13 05
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
925
19 13 07 *
отпадъчни води и концентрирани водни разтвори от възстановяване качеството на подземни води, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
926
19 13 08
отпадъчни води и концентрирани водни разтвори от възстановяване качеството на подземни води, различни от упоменатите в 19 13 07
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
927
20
БИТОВИ ОТПАДЪЦИ (ДОМАКИНСКИ ОТПАДЪЦИ И СХОДНИ С ТЯХ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЪРГОВСКИ, ПРОМИШЛЕНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ), ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗДЕЛНО СЪБИРАНИ ФРАКЦИИ
 
0
 
928
20 01
Разделно събирани фракции (с изключение на 15 01)
 
0
 
929
20 01 01
хартия и картон
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
930
20 01 02
стъкло
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
931
20 01 08
биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
932
20 01 10
облекла
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
933
20 01 11
текстилни материали
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
934
20 01 13 *
разтворители
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
935
20 01 14 *
киселини
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
936
20 01 15 *
основи
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
937
20 01 17 *
фотографски химични вещества и препарати
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
938
20 01 19 *
пестициди
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
939
20 01 21 *
флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
940
20 01 23 *
излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
941
20 01 25
хранителни масла и мазнини
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
942
20 01 26 *
масла и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
943
20 01 27 *
бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
944
20 01 28
бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
945
20 01 29 *
перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
946
20 01 30
перилни и почистващи препарати, различни от упоменатите в 20 01 29
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
947
20 01 31 *
цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
948
20 01 32
лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
949
20 01 33 *
батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
950
20 01 34
батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
951
20 01 35 *
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3)
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
952
20 01 36
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
953
20 01 37 *
дървесни материали, съдържащи опасни вещества
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
954
20 01 38
дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
955
20 01 39
пластмаси
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
956
20 01 40
метали
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
957
20 01 41
отпадъци от почистване на комини
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
958
20 01 99
други фракции, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
959
20 02
Отпадъци от паркове и градини (включително отпадъци от гробища)
 
0
 
960
20 02 01
биоразградими отпадъци
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
961
20 02 02
почва и камъни
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
962
20 02 03
други бионеразградими отпадъци
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
963
20 03
Други битови отпадъци
 
0
 
964
20 03 01
смесени битови отпадъци
Т – събиране и транспортиране, R13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
965
20 03 02
отпадъци от пазари
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
966
20 03 03
отпадъци от почистване на улици
 
0
 
967
20 03 04
утайки от септични ями
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
968
20 03 06
отпадъци от почистване на канализационни системи
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
969
20 03 07
обемни отпадъци
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
970
20 03 99
битови отпадъци, неупоменати другаде
Т – събиране и транспортиране, R12, R13, D13, D14, D15
10 000
Промишлена и битова дейност
Означените със звездичка (*) кодове са на опасни отпадъци

Контакти

Централен офис Варна
ул.Ген.Колев № 54, ет. 5, офис 21

+359 52 694 600
+359 52 694 800

info@ecomax.bg
© 2015 - 2024 Екомакс - опасни отпадъци Уеб дизайн Informano