Екомакс - опасни отпадъци Управление на опасни отпадъци
За нас - цел, решения, екологично законодоателство, обезвреждане на отпадъци - Опасни отпадъци
Управление на
опасни и неопасни производствени отпадъци
Начало / За нас

За нас - цел, решения, екологично законодоателство, обезвреждане на отпадъци - Опасни отпадъци

Екомакс ООД приема в своите специализирани складове за последващо обезвреждане или за оползотворяване всички кодове опасни и неопасни отпадъци от Наредба №2 на МОСВ и МЗ. За справка можете да разгледате таблицата в края на страницата - в директории "Опасни отпадъци" и "Неопасни отпадъци".

Екипът на Екомакс ООД - Опасни отпадъци е хармонично цяло от експерти с богат професионален опит в сферата на управлението на отпадъци.

Екипът на Екомакс ООД - Опасни отпадъци има за цел да предложи на клиентите си в страната комплексно, екологосъобразно и законно решение на всеки техен проблем, свързан със:

  • предаването на отпадъци за последващо третиране;
  • съхранението-складирането на производствени опасни и неопасни отпадъци;
  • транспортирането /опаковане, товарене, превоз-АДР/ на производствени опасни и неопасни отпадъци;
  • предаването на генерираните производствени опасни и неопасни отпадъци на подходящи депа /инсталации/ за обезвреждане в страната и/или чужбина;
  • пълна подготовка на необходимата документация, касаеща изброените по-горе процеси по третиране на производствени опасни и неопасни отпадъци, в т.ч. нотификация за износ на отпадъци;
  • правна помощ и пълно експертно обслужване /консултантска дейност/ в полза на нашите клиенти, включително, но не единствено по повод възникнали проблеми от най-разообразен характер, във връзка с управлението на генерираните производствени опасни и неопасни отпадъци.

Решенията, които ние ще Ви предложим, са изцяло съобразени с действащото към момента националано и европейско законодателство, в областта на управлението на производствени опасни и неопасни отпадъци.

През 2013 година дружеството ни направи значителни инвестиции в инфраструктура и в закупуването на специализирано оборудване и ноу-хау за оползотворяване на отпадъци. От 2014 ние оползотворяваме(R03, R05, R07) успешно някои от най-разпространените видове/кодове отпадъци в наши собствени инсталации в България, като:

15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества

15 01 03 - Опаковки от дървесни материали

16 01 07* - Маслени филтри

16 05 04* - Газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества

17 04 11 - Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10

Наши клиенти могат да бъдат всички юридически лица – търговски дружества - фирми, общини, неправителствени организации и др.

В зависимост от характеристиките и кода на всеки отпадък, както и в зависимост от количеството на генерираните от нашите клиенти отпадъци, те се предават за обезвреждане /оползотворяване/ на депа/инсталации/ на територията на страната или в чужбина.

Екипът ни може да Ви съдейства при приемането и третирането на всички видове отпадъци, описани по свойства и по кодове в директории: "опасни отпадъци", "неопасни отпадъци" и "разрешителни".

Цитираните в настоящия сайт отпадъци и кодове, са обявени съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването.

+ повече
За нас - цел, решения, екологично законодоателство, обезвреждане на отпадъци - Опасни отпадъци
+

Екомакс ООД

Централен офис Варна
ул.Ген.Колев № 54, ет. 5, офис 21

+359 52 694 600
+359 52 694 800

info@ecomax.bg

Материално-техническа база

Екомакс ООД разполага със собствена материално-техническа база и разнообразен машинен парк, позволяващ транспортиране на опасни и неопасни отпадъци, временно складиране в собствени специализирани складове и финално оползотворяване или обезвреждане на отпадъците в наши сосбствени мощности или в подходящи външни инсталации в страната или в чужбина.

За повече информация можете да посетите Директория "Материално - техническа база" в основния ни сайт: www.ecomax.bg.

+ повече
За нас - цел, решения, екологично законодоателство, обезвреждане на отпадъци - Опасни отпадъци
+
Складиране на опасни отпадъци в Екомакс
+ вижте повече
Галерия
За нас - цел, решения, екологично законодоателство, обезвреждане на отпадъци - Опасни отпадъци
+
Оползотворяване на отпадъци в Екомакс
+ вижте повече
Галерия

Контакти

Централен офис Варна
ул.Ген.Колев № 54, ет. 5, офис 21

+359 52 694 600
+359 52 694 800

info@ecomax.bg
© 2015 - 2024 Екомакс - опасни отпадъци Уеб дизайн Informano