Екомакс - опасни отпадъци Управление на опасни отпадъци
Правна помощ за националното и европейското екологично законодателства. Временно съхранение на отпадъци - Опасни отпадъци
Комплексно
обслужване на производствени мощност
Начало / Консултантска дейност

Консултантска дейност и комплексно облужване на производствени мощности

Основно конкурентно преимущество на ЕКОМАКС в сферата на управлението на отпадъци и екологичния инженеринг е възможността да предложим комплексно обслужване на големи производствени мощности. Клиенти на дружеството ни са водещите, структуроопределящи предприятия в България, между които и редица първокласни чуждестранни инвеститори, работещи в сферата на производството, енергетиката, добивната индустрия и комуникациите. Услугите, които можем да предложим на своите корпоративни клиенти са следните:

1. Управление на рециклируеми отпадъци – изкупуване и търговия с метални и неметални вторични суровини, в т.ч. товарене, транспортиране, нарязване, шредиране, балиране, разкомплектоване и оползотворяване-рециклиране на метален и на неметален скрап.

1.1. Метални и/или метал съдържащи отпадъци:
Черни метали
Цветни метали
Благородни метали
Редкоземни метали
Отпадъчни кабели
Излезли от употреба МПС(ИУМПС)
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване(ИУЕЕО)
Катализаторен скрап

1.2. Неметален скрап:
Хартия
Пластмаси
Стъкло
Дървесина
Текстил

2. Управление на опасни отпадъци - транспортиране, складиране, оформяне на необходимата документация и отчетност и третиране над 800 вида опасни и неопасни производствени отпадъци, в т.ч. оползотворяване на някои от най-разпространените видове опасни отпадъци в собствени инсталации.
a. Опасни и неопасни производствени отпадъци
b. Медицински и биологични отпадъци

3. Екологичен инженеринг – управление на проекти и извършване на специализирани услуги в сферата на опазването на околната среда.
a. Изграждане, експлоатация и мониторинг на съоръжения и на инфраструктура
b. Строителство и ремонт или услуги със строителна, транспортна и подемна техника
c. Поддържане на горски и на зелени площи - залесяване, зелен офсет, почистване, шредиране, мулчиране и компостиране на всякаква нежелана растителност и растителни отпадъци
d. Услуги или отдаване под наем на специализирана техника 
e. Извършване на пробовземане и на лабораторни анализи в акредитирана лаборатория

4. Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци(ТБО) или на производствени отпадъци, приравнени към битови, в това число въвеждане и обслужване на системи за разделно сметосъбиране

5. Събаряне на сгради и извозване на строителни отпадъци

6. Доставка на технически газове в цистерни и/или в съдове под налягане 

7. Консултантска и проектантска дейност

ЕКОМАКС предлага на своите корпоративни клиенти консултации от екип от специалисти, работещи в сферата на опазването на околната среда, като инженер-химици, инженери по опазване на околната среда, еколози, агроном, хидроинженер, както и юрист, специалист по екологично право, който екип може да отговори на всички потребности на клиентите ни, свързани с предпроектни проучвания и реализирането на проекти от всякакъв вид, да изготви експертни оценки, да получи необходимите разрешителни от компетентните държавни и общински администрации за съответната дейност, както и да предотврати налагането или да обжалва вече наложени санкции от компетентните държавни органи, а също и да даде компетентен съвет относно въпроси, касаещи транспонирането на Европейското екологично законодателство в законодателството на Република България.

Експертите ни са с доказан опит в консултантската дейност, не само за частта превантивна дейност, но и за реализирането и разработването на програмни и нормативни документи, в това число:

1. Провеждане на обучение и издаване на сертификати, в сферата на опазването на околната среда;

2. Вътрешен надзор на екологичните системи:
Капацитет на инсталациите и обхват на разрешителните за работа
Химични вещества и препарати
Отпадъци 
Условия на работна среда
Разрешителни
Влияние върху компонентите на околната среда:
води;
атмосферен въздух;
почви;
ландшафт;
биоразнообразие.

3. Консултации по управление на околната среда:
СУОС
Структура и отговорности
Обучение
Обмен на информация
Документиране и докладване;

4. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации;

5. Използване на ресурси:
Използване на вода /измерване, документиране, докладване/;
Използване на енергия /измерване, документиране, докладване/;
Използване на суровини, материали и горива /употреба, съхранение, измерване, документиране и докладване/.
Оптимизиране на потреблението на ресурси
Най-добри налични техники (НДНТ);

6. Емисии в атмосферата:
Работа и контрол на пречиствателното оборудване;
Емисии от точкови източници;
Неорганизирани емисии;
Собствен мониторинг;
Документиране и докладване;

7. Емисии на отпадъчни води /производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни води/:
Работа и контрол на пречиствателното оборудване;
Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения;
Собствен мониторинг;
Документиране и докладване;

8. Управление на отпадъците:
Образуване на отпадъци;
Събиране и приемане на отпадъци;
Временно съхраняване на отпадъците;
Транспортиране на отпадъци;
Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци;
Обезвреждане на отпадъци;
Контрол и измерване на отпадъци;
Анализ на отпадъци;
Документиране и докладване;

9. Шум /емисии, контрол и измерване/;

10. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:
Собствен мониторинг на подземни води;
Документиране и докладване;

11.   Преходни и анормални режими на работа;

12.   Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях;

13.   Енергийна ефективност (ЕЕ):
Обследване на ЕЕ;
Одитиране;
Документиране и докладване;

14.   Най-добри налични техники (НДНТ) за бранша;

15.   Пожарна и аварийна безопасност;

16.   Лабораторни анализи и мониторинг;

17.   Консултации по безопасност и здраве при работа:
Изработване на досие по ЗБУТ;
Изработване на инструкции и инструктажи;
При изработване на длъжностни характеристики;
Обучение на работещи със съоръжения с повишена опасност (СПО);
Обучения за придобиване на квалификация;
Обучения по БЗ в работна Среда;

18. Консултации по система НАССР;

19. Предлагане на технически решения за оптимизиране на производствени и енергийни системи;

20. Изработване и подготовка на цялостна документация за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на ЗООС /Закон за опазване на околната среда/ до получаване на съответно разрешение от РИОСВ и/или от МОСВ;

21. Изготвяне на заявление и участие във всички етапи от процедурата по издаване на Комплексно разрешително. 

22. Пълна правна помощ:
Въпроси касаещи националното екологично законодателство;
Въпроси касаещи европейското екологично законодателство;
Обжалване на наложени административно-наказателни санкции на наши клиенти;

Освен описаните по-горе консултантски услуги предлагаме на нашите клиенти следните консултантски и проектантски услуги:

 • Изготвяне на проектна документация за подаване на заявления за издаване на разрешителни за водовземане (хидрогеоложки доклади, проекти за добив и проекти на санитарно охранителни зони);
 • Изготвяне на проектна документация за подаване на заявления за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води;
 • Изготвяне на пълен пакет от документи и докладване по изпълнение на условия на разрешителни за водовземане;
 • Разработване на планове за собствен мониторинг, мониторинг на подземни води, мониторинг на въздух, мониторинг на почви и програми за управление на отпадъци;
 • Изготвяне и внедряване на системи за управление на околна среда - пакет инструкции изисквани по условията на комплексни разрешителни, изготвяне на годишни доклади;
 • Проектиране и изграждане на пунктове за мониторинг на подземни води (пиезометри);
 • Изготвяне на информация (искане) за преценяване на необходимостта от ОВОС съгл. Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии;
 • Оценка на въздействието на различни обекти върху околната среда: изготвяне на доклади по ОВОС;
 • Оценки за съвместимост на инвестиционни предложения и планове със защитени зони по НАТУРА 2000;
 • Изготвяне на екологични оценки (ЕО).

На Ваше разположение ще бъдат екип от специалисти, които при необходимост ще оказват съдействие и експертна помощ по следните теми:

 • По дейностите изброени по-горе;
 • При кандидатстване за разрешителни режими;
 • Изработване на проектна документация;
 • Аналитична дейност;
 • Мониторинг от акредитирана лаборатория;
 • Всички въпроси, свързани с управление на околната среда, безопасността и здравето при работа.

 

+ повече

Контакти

Централен офис Варна
ул.Ген.Колев № 54, ет. 5, офис 21

+359 52 694 600
+359 52 694 800

info@ecomax.bg
© 2015 - 2024 Екомакс - опасни отпадъци Уеб дизайн Informano